Smlouva o výpůjčce kola

Smluvní strany: 

Sportovní areál Polevsko s.r.o.
Lázeňská 822, 473 01  Nový Bor 
IČ: 05977835 DIČ: CZ05977835

Tel.: 777426690 (dále jen „Půjčitel”)

 a

Jméno:  …………………………………………………………………………………………... Rodné číslo: ……………………………………………………………………………………...

Číslo OP: …………………………………………………………………………………………..

Druhý doklad(CP,ŘP)..........................................................................................................

Bytem: ……………………………………………………………………………………………..

Telefon: …………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………..

(dále jen „Vypůjčitel”) 

uzavírají dle ust. § 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen „Smlouva“):

 Čl. I

 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Půjčitele, že Vypůjčiteli za úplatu přenechá do dočasného užívání kompletní jízdní kolo/kola značky ……………………………………

(dále jen „Předmět výpůjčky“), specifikované v příloze 1, jež je nezbytnou součástí této Smlouvy (dále jen „Příloha 1“), a závazek Vypůjčitele, vrátit Předmět výpůjčky zpět za podmínek stanovených v této Smlouvě. Účelem výpůjčky je jízda v rámci Bikeparku Polevsko.

Čl. II

 Práva a povinnosti Půjčitele

 1. Půjčitel je povinen předat Předmět výpůjčky specifikovaný v Příloze 1 této Smlouvy Vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání
 2. Půjčitel může požadovat vrácení Předmětu výpůjčky i před skončením sjednané doby výpůjčky, pokud Vypůjčitel Předmět výpůjčky užívá v rozporu se smluveným účelem výpůjčky. 

Čl. III 

Práva a povinnosti Vypůjčitele

 1. Vypůjčitel si objednává výpůjčku ústně v místě výpůjčky, telefonicky nebo emailem na kontaktech uvedených na www stránkách vypůjčitele (www.polevsko.ski) (dále jen „Objednávka“). 
 2. Podstatné náležitosti výpůjčky jsou: 

 1. jméno a příjmení Vypůjčitele, jeho rodné číslo nebo datum narození, číslo 2 platných dokladu totožnosti a adresa trvalého bydliště; 
 2. zaplacení ceny výpůjčky ve výši:…………………..CZK při převzetí Předmětu výpůjčky
 3. záloha ve výši:……………………………………………….CZK 
 4. kopie dvou platných dokladů Vypůjčitele (OP, CP, ŘP) 
 5. kontaktní údaje na Vypůjčitele (telefon a e-mail); 
 6. termín zahájení výpůjčky;
 7. termín ukončení výpůjčky; 
 8. způsob předání Předmětu výpůjčky;
 9. způsob vrácení Předmětu výpůjčky; 
 10. pořízení fotografie vypůjčitele 

 1. Vypůjčitel souhlasí s poskytnutím kopie dvou dokladů totožnosti (OP, ŘP nebo Cestovní pas) a pořízením fotografie vypůjčitele oproti vypůjčenému jízdnímu kolu. Tyto kopie budou součástí smlouvy o výpůjčce a budou po vrácení vypůjčeného jízdního kola předány a nebudou dále ukládány.
 2. Vypůjčitel potvrzením Objednávky výpůjčky a podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami výpůjčky, bere je na vědomí, a že s nimi souhlasí. Podmínky výpůjčky jsou uvedené v této Smlouvě. Vypůjčitel je na tuto skutečnost upozorněn a má možnost se s úplným zněním této Smlouvy seznámit v rámci Objednávky podle článku III. této Smlouvy.
 3. Vypůjčitel je povinen překontrolovat správnost údajů na Objednávce uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje Vypůjčitel neprodleně Půjčitele.
 4. Vypůjčitel je povinen Předmět výpůjčky převzít, pečlivě opatrovat a dbát s přihlédnutím k jeho povaze, aby na něm nevznikla škoda. Vypůjčitel je povinen Předmět výpůjčky vrátit čistý a v nepoškozeném stavu na místo vypůjčení.​    ​ V případě odstavení předmětu výpůjčky je toto povinen zabezpečit bezpečnostním zámkem.
 5. Vypůjčitel je povinen zacházet s Předmětem výpůjčky tak, aby zamezil jeho poškození či poruše; v případě jakéhokoliv poškození či poruchy je tuto skutečnost povinen neprodleně nahlásit Půjčiteli. 8. Vypůjčitel se zavazuje nahradit Půjčiteli jakékoliv škody na rámu a komponentech Předmětu výpůjčky, jím způsobené dle maloobchodních cen oficiálních dovozců jednotlivých komponentů do ČR , případně maloobchodní cenu Předmětu výpůjčky v případě, zničení Předmětu výpůjčky v případě že nebude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu v rámci půjčení předmětu zápůjčky.
 1. V případě, že Vypůjčitel nevrátí Předmět výpůjčky nejpozději do dohodnutého data a času vrácení dle Přílohy 1 Smlouvy, zavazuje se neprodleně uhradit Půjčiteli maloobchodní cenu Předmětu výpůjčky, zvýšenou o hodnotu jakéhokoliv vybavení, bylo-li jeho součástí.
 2. Vypůjčitel je oprávněn přenechat Předmět užívání do užívání třetí osobě pouze se souhlasem Půjčitele. Svěří-li Vypůjčitel Předmět výpůjčky třetí osobě, odpovídá za něj, jako by jej opatroval sám. 11. V případě odcizení Předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky se Vypůjčitel zavazuje uhradit Půjčiteli maloobchodní cenu Předmětu výpůjčky, zvýšenou o hodnotu jakéhokoliv vybavení, bylo-li jeho součástí.

12. Vypůjčitel prohlašuje, že:

 1. má dostatečné jízdní zkušenosti s užíváním jízdních kol, čímž se rozumí zkušenosti s bezproblémovým ovládáním jízdního kola;
 2. je si vědom, že používání Předmětu výpůjčky může vyžadovat zvýšené fyzické vypětí; 
 3. není mu známa žádná překážka v jeho zdravotním stavu, která by bránila používání Předmětu výpůjčky.

13. Vypůjčitel se zavazuje, že:

 1. k jízdě bude používat trasy k tomu určené, přičemž po celou dobu jízdy bude mít řádně nasazenou ochrannou přilbu;
 2. bude dodržovat platné předpisy silniční dopravy, zejména nebude používat Předmět výpůjčky pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
 1. Vypůjčitel bere na vědomí, že jízda a činnosti s tím spojené probíhají na jeho vlastní nebezpečí. Půjčitel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění či újmu na zdraví nebo majetku způsobenou Vypůjčitelem při používání Předmětu výpůjčky nebo činností s tím spojenou.
 2. Poplatek za pronájem kola se nevrací v případech jakékoli překážky na straně vypůjčitele nebo v případě technické překážky v průběhu jízdy (např: vrácení kola před uplynutím doby, nemoc.)
 3. V případě jakéhokoli probléme znemožňujícího jízdu nebo provoz kola nesmí vypůjčitel Předmět výpůjčky dále provozovat a je povinen neprodleně informovat Půjčitele. V případě krádeže kola je Vypůjčitel povinen neprodleně kontaktovat Půjčitele a Polici ČR.
 4. Vypůjčitel prohlašuje, že byl seznámen a bere na vědomí skutečnost, že Předmět výpůjčky je zapůjčován bez jakéhokoliv přídavného bezpečnostního vybavení. 

Čl. IV

Doba výpůjčky

 1. Výpůjčka se sjednává na dobu uvedenou v Příloze 1 této Smlouvy a počíná běžet převzetím Předmětu výpůjčky Vypůjčitelem.
 2. Výpůjční doba končí a Předmět výpůjčky musí být vrácen Půjčiteli vždy nejpozději den a hodinu uvedenou v Příloze 1 této Smlouvy.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými dodatky.
 3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V ……………………………………….., dne …………………………...……………

____________________________               __________________________________

Podpis Vypůjčitele                                               Podpis Půjčitele

Příloha 1 Smlouvy o výpůjčce 

PŘEDMĚT – KOLO zn.

__________________________________________________________ PŘEDMĚT – KOLO zn.

__________________________________________________________ 

DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ VÝPŮJČKY ………………………………………………  DATUM A ČAS UKONČENÍ VÝPŮJČKY ……………………………………………..

ZÁLOHA: ……………………………………………………… 

FOTOGRAFIE: ANO / NE