Provozní řád

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleků a využití sjezdové tratě ve středisku Sportovní areál Polevsko s.r.o.
 2. Účastník provozu lyžařských vleků a sjezdovek je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými předpisy a pokyny provozovatele a obsluhy lyžařských vleků a sjezdovek.
 3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na zdraví a majetku účastníků provozu vleků a sjezdovek, pokud budou způsobeny chováním, které je v rozporu s tímto provozním řádem, s platnými předpisy, s pokyny provozovatele a obsluhy lyžařských vleků a sjezdovek.
 4. Při závažném a opakovaném nedodržení „Provozního řádu“ si provozovatel (obsluha vleků a sjezdovek) vyhrazuje právo na vyloučení účastníka z provozu (přepravy) lyžařských vleků a sjezdovek bez náhrady za zakoupené jízdné.

II. PROVOZ VLEKŮ

 1. Provoz vleků je závislý na počasí, tedy sněhových a povětrnostních podmínkách.
 2. Pro spuštění vleku v otevírací době máme stanovenu minimální hranici v podobě 5 účastníků - jak pro zimní, tak pro letní provoz.
 3. Provoz vleků pro veřejnost je aktuálně uváděn na Facebookových stránkách https://www.facebook.com/polevsko.ski
 4. Provoz vleku je ukončen nejdéle v 19 hod., pokud nenastane mimořádná událost.
 5. Po 19:00 hodině se sjezdové tratě uzavírají, návštěvníci a lyžaři jsou povinni opustit sjezdové tratě. Od 19 hod. je v činnosti rolba za účelem úpravy svahu.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezení či pozastavení provozu lyžařských vleků a sjezdovek z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, v případě hrozby nebezpečí, nebo technické závady na lyžařských vlecích.
 7. V případě nutnosti omezení provozu viz. bod II/5 účastníkovi nevzniká nárok na vrácení jízdného.
 8. Zakoupením jízdenky se účastník (návštěvník) zavazuje dodržovat smluvní podmínky uvedené v provozním řádu, pokynů provozovatele a obsluhy lyžařských vleků a sjezdovek v celém areálu.
 9. Účastníkem provozu je zejména:
  1. Osoba přepravovaná lyžařskými vleky.
  2. Osoba pohybující se na sjezdových tratích.
 10. Účastník provozu lyžařských vleků je povinen zejména
  1. Mít u sebe PLATNOU jízdenku (čipovou kartu) a na požádání provozovatele či obsluhy se touto kartou prokázat.
  2. Před nástupem na lyžařský vlek projít odbavovacím turniketem.
  3. Řídit se pokyny obsluhy vleků, informačních a příkazových tabulí.
 11. Provozovatel a obsluha vleků má právo účastníkovi provozu lyžařského vleku jízdenku bez náhrady odebrat a vyloučit ho z přepravy v případě že:
  1. Jízdenka je účastníkem provozu úmyslně poškozena.
  2. Jízdenka je falešná, duplikát či není zakoupen správný tarif.
  3. Účastník přepravy je pod vlivem alkoholu či omamných látek.
  4. Účastník provozu ohrožuje či neoprávněně omezuje ostatní účastníky.
 12. Jednotlivé vlečné zařízení lyžařských vleků smí používat vždy jen jedna osoba.
 13. Přeprava dětí na ramenou není povolená.
 14. Při pádu z vlečného zařízení během jízdy je nutné okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
 15. Nástup a výstup na lyžařský vlek je možný pouze v místech k tomu určených tzn.  pouze na nástupní a výstupní stanici. Nástup a výstup na lyžařský vlek je mimo nástupní a výstupní stanici přísně zakázán!
 16. Při přepravě lyžařským vlekem je nutné jet v přímém směru a nevyjíždět ze stopy pod lyžařským vlekem. Je zakázáno jakékoli rozhoupávání lana a rozjíždějících teleskopů.
 17. Při vystupování musí cestující uvolnit vlečný závěs v určeném místě, ihned odjet a opustit výstupní prostor v označeném směru.
 18. Je zakázáno používat vlečnou stopu pro jízdu směrem dolů.
 19. Je zakázáno křižovat vlečnou stopu mimo místa k tomu určená.
 20. Při dlouhém zastavení na trati musí cestující zachovat klid a čekat na instrukce provozovatelů. Unášeče lyžařského vleku mohou opustit pouze tehdy, jestliže jsou o to provozními pracovníky požádáni.
 21. Za ztracenou jízdenku a v případě nepřízně počasí se náhrada neposkytuje.
 22. Náhrada jízdného účastníkovi přepravy náleží v případě že:
  1. Účastník utrpěl provozem lyžařského vleku úraz, za předpokladu, že neporušil provozní řád střediska.
  2. V případě výpadku elektrické energie na dobu delší jak 2 hodiny.
  3. V případě poruchy trvající déle než 2 hodiny. (Týká se časových jízdenek.)

III. PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ (SJEZDOVEK)

 1. Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařských vleků.
 2. Úprava sjezdové tratě se provádí převážně po skončení provozu lyžařských vleků. Z tohoto důvodu jsou sjezdové tratě po ukončení provozu lyžařských vleků uzavřeny a je zakázán vstup na sjezdovky zvláště pak, pohybuje-li se po nich sněžná rolba. K mimořádné úpravě sjezdových tratí, či k vjezdu sněžné rolby (sněžného skútru) může dojít i v průběhu provozu lyžařských vleků a sjezdovek. V takových to případech je účastník povinen dbát zvýšené opatrnosti a umožnit bezpečný průjezd vozidla.
 3. V průběhu provozu lyžařských vleků a sjezdovek může být v provozu systém zasněžování tratí (sněžné sprchy nebo děla). V takovémto případě je účastník povinen dbát zvýšené bezpečnosti a této situaci přizpůsobit rychlost a styl jízdy.
 4. Na sjezdových tratích se účastníci pohybují na vlastní nebezpečí.
 5. Na sjezdových tratích je zakázáno sáňkování, bobování, jízda na pekáčích apod. Pěším účastníkům je povolen pohyb pouze po okrajích sjezdových tratí tak, aby neohrožovali sebe a neomezovali ostatní účastníky.
 6. Účastník provozu sjezdových tratí je povinen zejména:
  1. Přizpůsobit rychlost, styl a způsob jízdy svým schopnostem, povětrnostním podmínkám, viditelnosti a stavu sjezdových tratí tak, aby neohrožoval ostatní účastníky.
  2. Dbát zvýšené pozornosti v místě KŘÍŽENÍ SJEZDOVÉ TRAŤE S LYŽAŘSKÝM VLEKEM a tomu upravit a přizpůsobit rychlost své jízdy. Sjíždějící lyžař v místech křížení sjezdové tratě s lyžařským vlekem PLNĚ ZODPOVÍDÁ za případnou kolizi s lyžařem jedoucím na vleku.
  3. Nezastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí a vytvářet tak nebezpečné situace.
  4. Bez souhlasu provozovatele či obsluhy stavět na sjezdové trati jakékoli překážky nebo sněhové útvary.
  5. V případě úrazu poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně nahlásit vzniklou situaci obsluze lyžařských vleků, která zajistí příjezd Horské služby.
  6. Dodržovat provozní řád lyžařského střediska, pokynů provozovatele, obsluhy lyžařských vleků a sjezdových tratí. Při porušení provozního řádu může být účastník vyloučen z přepravy lyžařských vleků a užívání sjezdových tratí bez náhrady a je plně odpovědný za případné vzniklé škody, které provozovateli areálu a třetím osobám takto způsobí.
  7. Případné stížnosti je možné podávat pouze písemně k rukám vedoucího provozu lyžařských vleků.
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně označena.
  9. Výuka lyžování „lyžařská škola“ je vedena týmem certifikovaným instruktorů  Sportovního areálu Polevsko s.r.o.. Příslušný pracovník pedagogického dozoru odpovídá  za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků. Přizpůsobuje výuku dle výkonosti a schopnosti klienta.
  10. V případě, že bude prováděna výuka lyžování na svazích Sportovního areálu Polevsko s.r.o. jiným neschváleným subjektem, bude to považováno za hrubé porušení provozního řádu a bude následovat vyloučení účastníků z přepravy bez finanční náhrady.

IV. DALŠÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ AREÁLU

 1. V době pravidelného provozu Sportovního areálu Polevsko s.r.o. je dovoleno návštěvníkům zaparkovat své vozidlo na určené manipulační ploše zdarma. Půl hodiny po skončení provozu lyžařských vleků nebo bufetu, je parkování na manipulační ploše zakázáno.
 2. V celém obvodu Sportovního areálu Polevsko s.r.o. je zakázáno volné pobíhání psů. Pohyb psů je povolen pouze na vodítku. Za dodržování je zodpovědný majitel psa.
 3. Návštěvníci mají možnost využít sociální zařízení WC v objektu Občerstvení pod sjezdovkou.

V. OPATŘENÍ V RÁMCI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

 1. Kupující spolu s nákupem jízdného prohlašuje, že v době využití služby bude dodržovat všechna vládní nařízení související s aktuální epidemiologickou situací. Při porušení nařízení/pravidel automaticky zaniká nárok na reklamaci jízdného.
 2. Prodávající má právo kdykoli zkontrolovat dodržování vládních nařízení souvisejících s aktuální epidemiologickou situací ze strany kupujícího. V případě porušení těchto nařízení má prodávající právo kupujícího vyloučit z přepravy bez náhrady. Jestliže bude kupujícímu udělen finanční postih za nedodržení vládních nařízení souvisejících s aktuální epidemiologickou situací v areálu prodávajícího, nese veškerou finanční i právní zodpovědnost za porušení vládních nařízení kupující. 
 3. Návštěvník se vstupem do areálu zavazuje, že v době využití služeb/pohybu po areálu, bude dodržovat všechna vládní nařízení související s aktuální epidemiologickou situací. Jestliže bude návštěvníkovi udělen finanční postih za nedodržení vládních nařízení souvisejících s aktuální epidemiologickou situací v areálu prodávajícího, nese veškerou finanční i právní zodpovědnost za porušení vládních nařízení kupující. 
 4. Nástup na lanovku a cesta na lanovku - při čekání na nástupišti bude vyžadována ochrana úst a nosu, a to buď pomocí roušky, respirátoru, ústenky či nákrčníku. Vyžadovány budou také doporučené rozestupy 1,5 m. Pokud jste členy jedné domácnosti je možné stát v koridoru vedle sebe. 

Platné od 1. 1. 2022